This makes sense! Thank you!

This makes sense! Thank you!